قابل توجه دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی
بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه فعالیت های موسسه آموزش عالی بعثت کرمان از روز شنبه مورخ 1400/05/02لغایت سه شنبه مورخ 1400/05/26تعطیل و در صورت ضرورت دانشجویان می توانند از ساعت 8 الی 13 در تاریخ های ذکر شده ذیل به موسسه مراجعه نمایند.
1)چهارشنبه 1400/05/06                   2)چهارشنبه 1400/05/13
3)چهارشنبه 1400/05/20                   4)دوشنبه 1400/05/25