موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه کارشناسی ناپیوسته مخابرات گرایش انتقال

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

 

نظری-عملی

پیش نیاز

نوع درس

نیمسال اول ( 20 واحد )

 

1

110603

تجزیه و تحلیل سیستم ها

3

نظری

-

جبرانی

2

110608

فیزیک موج و ارتعاش نور

2

نظری

-

جبرانی

3

112601

الکترومغناطیس

3

نظری

-

جبرانی

4

110201

ریاضیات کاربردی

3

نظری

-

پایه

5

110202

آمار و احتمالات در مخابرات

3

نظری

-

پایه

6

110203

محاسبات عددی و برنامه سازی پیشرفته

4

نظری.عملی

-

پایه

7

121105

اندیشه اسلامی 2

2

نظری

-

عمومی

نیمسال دوم  (20 واحد)

1

110301

تکنولوژی مخابرات

3

نظری

تجزیه و تحلیل سیستم ها،  ریاضیات کاربردی، آمار و احتمالات در مخابرات

اصلی

2

110305

سازمان کامپیوتر و کاربرد آن در سیستم های مخابراتی

3

نظری-عملی

 

اصلی

3

110306

کارگاه الکترونیک

1

عملی

-

اصلی

4

110307

زبان تخصصی در سیستم های انتقال

2

نظری-عملی

-

اصلی

5

1103018

کارگاه مخابرات

1

عملی

-

اصلی

6

112404

میدان ها و امواج

3

نظری

الکترو مغناطیس

تخصصی

7

110505

مقدمه ای بر آنتن و انتشار امواج[1]

4

نظری

فیزیک موج و ارتعاش نور

جبرانی

8

121109

تفسیر موضوعی قرآن

2

نظری

-

عمومی

9

121110

تربیت بدنی 2

1

عملی

-

عمومی

نیمسال سوم (20 واحد)

 

1

112401

سیستم های انتقال شهری راه دور

3

نظری عملی

تکنولوژی مخابرات،  مقدمه ای بر آنتن و انتشار امواج

تخصصی

2

1112405

اصول قطعات مایکرویو در شبکه های مخابراتی

3

نظری

میدان ها و اموج

تخصصی

3

110003

شبکه های انتقال داده ها در ایران

3

نظری

تکنولوژی مخابرات،  سازمان کامپیوتر و کاربرد آن در سیستم های مخابراتی

تخصصی

4

110303

اصول کاربرد مخابرات نوری در شبکه

2

نظری

تکنولوژی مخابرات، فیزیک موج و ارتعاش نور

اصلی

5

110302

آزمایشگاه مخابرات

1

عملی

تکنولوژی مخابرات

اصلی

6

112505

مباحث ویژه کاربردی در مخابرات

3

نظری

-

اختیاری

7

110001

ریز پردازنده و کاربرد آن در مخابرات

3

نظری

سازمان کامپیوتر و کاربرد آن در سیستم های مخابراتی

اختیاری

8

121107

انقلاب اسلامی

2

نظری

-

عمومی

نیمسال چهارم 20 واحد)

 

1

112402

آزمایشگاه سیستم های انتقال

1

عملی

سیستم های انتقال شهری راه دور،  آزمایشگاه مخابرات

تخصصی

2

112403

مخابرات ماهواره ای و کاربرد آن در ایران

2

نظری

سیستم های انتقال شهری راه دور،   مقدمه ای بر آنتن و انتشار امواج

تخصصی

3

1112406

آزمایشگاه مایکرویو و آنتن [2]

1

عملی

اصول قطعات مایکرویو در شبکه های مخابراتی

تخصصی

4

1112407

بررسی و مشخصات کاربردی فیبر نوری در شبکه ها

2

نظری

اصول قطعات مایکرویو در شبکه های مخابراتی،   اصول کاربرد مخابرات نوری در شبکه

تخصصی

5

110004

آزمایشگاه شبکه های انتقال داده ها

1

عملی

شبکه های انتقال داده ها در ایران

تخصصی

6

112409

سیستم های انتقال دیجیتال شهری و راه دور

3

نظری

سیستم های انتقال شهری راه دور

تخصصی

7

112410

سیستم های رادیویی متحرک

3

نظری

سیستم های انتقال شهری راه دور

تخصصی

8

110304

آزمایشگاه مخابرات نوری

1

عملی

اصول کاربرد مخابرات نوری در شبکه

اصلی

9

121108

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

تئوری

-

عمومی

10

1112408

طراحی و مهندسی شبکه های انتقال

3

نظری عملی

بررسی و مشخصات کاربردی فیبر نوری در شبکه ها،   مخابرات ماهواره ای و کاربرد آن در ایران،  اصول قطعات مایکرویو در شبکه های مخابراتی

تخصصی

11

110609

آزمایشگاه فیزیک موج و ارتعاش نور

1

عملی

فیزیک موج و ارتعاش نور

جبرانی

نیمسال پنجم  (6 واحد)

 

1

112412

پروژه

3

 

سال آخر

تخصصی

2

112843

112844

کارآموزی1، کارآموزی2

3

عملی

750  (375+375) ساعت

تخصصی

 

[1] در صورتی که این درس را در دوره کاردانی گذرانده اید نیازی به گذراندن این درس نیست.

[2] در صورتی که این درس را در دوره کاردانی گذرانده اید به جای آن می توانید از دروس اختیاری دیگر انتخاب کند

 

توضیحات : دروس عمومی :9 واحد، دروس پایه : 10 واحد، دروس اصلی : 14 واحد، دروس تخصصی اجباری (مشتمل بر پروژه و کارآموزی) : 34 واحد، دروس اختیاری : 6 واحد، دروس جبرانی : 13 واحد  ( گذراندن 9 واحد از این دروس شامل تجزیه و تحلیل سیستم ها، فیزیک موج و ارتعاش نور، آزمایشگاه فیزیک موج و ارتعاش نور و الکترو مغناطیس اجباری می باشد. و در صورتی که درس مقدمه ای بر آنتن و انتشار امواج را در دوره کاردانی گذرانده اید نیازی به گذراندن این درس نیست )