تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت نیمسال دوم1403-1402

انتخاب واحد

1402/11/14 لغایت 1402/11/20

شروع کلاس ها

1402/11/21

حذف و اضافه

1402/11/28 لغایت 1402/12/03


آخرین مهلت تحویل لیست غیبت دانشجویان توسط اساتید

1403/03/01

امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی

1403/03/12 لغایت 1403/03/17

پایان کلاس ها

1403/03/24

امتحانان پایان ترم

1403/04/02 لغایت 1403/04/14