تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت نیمسال اول1403-1402

انتخاب واحد

1402/06/18 لغایت 1402/06/27

شروع کلاس ها

1402/07/01

حذف و اضافه

1402/07/08 لغایت 1402/07/12

آخرین مهلت تحویل لیست غیبت دانشجویان توسط اساتید

1402/10/06

امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی

1402/10/07 لغایت 1402/10/12

پایان کلاس ها

1402/10/14

امتحانان پایان ترم

1402/10/16 لغایت 1402/10/28