تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت نیمسال دوم1402-1401

انتخاب واحد

1401/11/16 لغایت 1401/11/21

شروع کلاس ها

1401/11/23

حذف و اضافه

1401/12/01 لغایت 1401/12/05

آخرین مهلت تحویل لیست غیبت دانشجویان توسط اساتید

1402/03/11

امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی

1402/03/20 لغایت 1402/03/25

پایان کلاس ها

1402/03/18

امتحانان پایان ترم

1402/03/27 لغایت 1402/04/08