تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت نیمسال اول1402-1401

انتخاب واحد

1401/06/24 لغایت 1401/06/31

شروع کلاس ها

1401/07/01

حذف و اضافه

1401/07/09 لغایت 1401/07/12

آخرین مهلت تحویل لیست غیبت دانشجویان توسط اساتید

1401/10/08

امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی

1401/10/10 لغایت 1401/10/15

پایان کلاس ها

1401/10/15

امتحانان پایان ترم

1401/10/24 لغایت 1401/11/06