تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت نیمسال دوم 1401-1400

انتخاب واحد

1400/11/16 لغایت 1400/11/21

شروع کلاس ها

1400/11/23

حذف و اضافه

1400/12/01 لغایت 1400/12/05

آخرین مهلت تحویل لیست غیبت دانشجویان توسط اساتید

1401/03/12

امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی

1401/03/17 لغایت 1401/03/22

پایان کلاس ها

1401/03/21

امتحانان پایان ترم

1401/03/28 لغایت 1401/04/09