تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت نیمسال 1401-1400

انتخاب واحد

1400/06/25 لغایت 1400/06/29

شروع کلاس ها

1400/06/30

حذف و اضافه

1400/07/06 لغایت 1400/07/10

آخرین مهلت تحویل لیست غیبت دانشجویان توسط اساتید

1400/10/12

امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی

1400/10/18 لغایت 1400/10/23

پایان کلاس ها

1400/10/15

امتحانان پایان ترم

1400/10/25 لغایت 1400/11/07