مسئول

حوزه

تلفن

دکتر احمد حکیمی

ریاست

034-33243514

آقای علی ایلاقی حسینی

مدیر امور آموزشی و مالی

034-33243531

آقای محمدرضا جهانبخشیان

آموزش (کاردانی- کارشناسی)

034-33243539

خانم حکیمه محمدعلیزاده

آموزش(تحصیلات تکمیلی)

034-33243536

آقای محسن یعقوبی

دبیرخانه

034-33243522

خانم مریم بهرامپور

فارغ التحصیلان

034-33243534

انتظامات

034-33243540